ALGEMENE VOORWAARDEN BMB BOUWMATERIALEN BV (hierna genoemd “BMB”)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle offertes van en op alle overeenkomsten met BV BMB, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2020 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0421.683.744, en dit zowel schriftelijk, per email als via de website. Zij worden geacht integraal deel uit te maken van de desbetreffende offerte en overeenkomst. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van BMB.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien BMB deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft.

1.3. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de koper zijn niet aan BMB tegenstelbaar.

Artikel 2. Offertes

2.1. Alle offertes van BMB, met inbegrip van eventueel toegevoegde bijlagen en prijsopgaven zijn niet bindend tenzij de verkoopprijs gedurende een bepaalde geldigheidstermijn als bindend werd bedongen.

2.2. De offertes van BMB blijven geldig gedurende een maximale termijn van 60 dagen. De overeenkomst komt pas geldig tot stand na ondertekening voor akkoord door de koper.

2.3. Alle koopovereenkomsten gesloten door tussenpersonen zoals handelsvertegenwoordigers, handelsagenten, etc. verbinden BMB slechts nadat zij deze expliciet en schriftelijk bevestigd heeft aan de koper.

2.4. De koper gaat akkoord met de inhoud van de bevestiging van BMB, indien hij niet binnen de vier dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen aan BMB heeft doen kennen.

2.5. Op eender welke soort natuursteen wordt nooit garantie gegeven. Bij bestelling van dergelijke producten in natuursteen neemt de koper alle risico’s op zich en verklaart hij uitdrukkelijk voldoende de staat, hoedanigheid en kwaliteiten evenals de gebreken ervan te kennen en ontslaat hij BMB van alle verantwoordelijkheid hieromtrent, ook wat betreft de verborgen gebreken. Aangezien de staalpanelen onmogelijk alle kleurschakeringen van de natuursteen kunnen weergeven, kunnen deze dan ook enkel als type-referentie worden beschouwd. Bovendien kan geen enkele klacht worden aanvaard over onregelmatigheden met betrekking tot kleurschakeringen, aders, schilfers, kalkuitslag, mineralen e.d. De koper dient voor het plaatsen van de materialen de keuze, de tonaliteit en het kaliber te controleren. BMB neemt geen verantwoordelijkheid voor geplaatste materialen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief het toepasselijke btw-tarief. Elke verhoging van het btw-tarief tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste vallen van de koper.

3.2 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de alsdan geldende prijzen van materialen en diensten en de alsdan door de koper opgegeven vermoedelijke hoeveelheden of bouwplannen. Indien deze prijzen of hoeveelheden wijzigen en zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen heeft BMB het recht haar prijzen aan te passen.

BMB is niet verantwoordelijk voor het foutief of verkeerd opgeven van hoeveelheden door de koper.

3.3 BMB maakt voorbehoud voor schrijf- en drukfouten in de opgegeven prijzen.

Artikel 4. Belastingen – BTW

4.1. Alle belastingen van welke aard ook die de verkoopartikelen of hun vervoer belasten, met inbegrip van de nieuwe belastingen die zouden worden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van de koopovereenkomst, alsmede wijzigingen in het tarief van de BTW, zijn ten laste van de koper.

Artikel 5. Levering en risico’s

5.1. De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs is vastgesteld franco bestemming.

5.2 De levering omvat hetgeen vermeld staat op de bestelbon. Al hetgeen niet vermeld wordt op de bestelbon, maakt het voorwerp uit van een facturatie aan een specifieke meerprijs.

5.3. De koper verbindt zich ertoe om op de leveringsdatum de nodige arbeidskrachten en het nodige materieel ter beschikking te stellen om onmiddellijk na aankomst van de goederen een snelle lossing te verzekeren. Indien de koper in gebreke blijft zulks te doen, zal BMB de hieruit voortvloeiende bijkomende kosten in rekening brengen.

5.4. Behoudens in geval van opzet of van grove fout, is BMB niet aansprakelijk indien ter gelegenheid van de levering schade werd toegebracht aan zaken die de koper onder zijn bewaring heeft.

5.5. Indien de levering overeengekomen is franco op vrachtwagen, werf of magazijn van de koper, is BMB slechts verplicht op deze plaatsen te leveren voor zover zij veilig en op normale wijze met de beladen vrachtwagen kunnen worden bereikt. Tevens moet de ondergrond voldoende stabiel zijn om bij het gebeurlijke gebruik van de laadkraan de druk van de steunpoten te dragen. Indien dit niet mogelijk blijkt is BMB gehouden zo dicht mogelijk bij de aangewezen plaats van levering waar hij met zijn vervoermiddel veilig kan geraken, naast het vervoermiddel te lossen. In dit geval vertoeven de goederen op risico van de koper op de plaats waar zij gelost werden.

5.6 Indien de koper specifieke vervoerswensen heeft, zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

5.7. Indien materialen moeten worden geleverd op een werf gebeurt dit steeds op het risico van de koper. Eventuele schade die hieruit voortvloeit is ten laste van de koper en niet verhaalbaar op BMB, behoudens aangetoonde zware fouten van de chauffeur van BMB.

De koper is tevens aansprakelijk voor beschadigingen aan de vervoersmiddelen van BMB ten gevolge van ongevallen op de werf. In geval van twijfel over de veiligheid van een levering op de werf kan de koper de chauffeur verzoeken de werf op zijn risico op te rijden en te lossen. Daartoe zal de chauffeur de koper vragen de achterzijde van de verzendnota te ondertekenen in het daartoe bestemde vak waardoor de koper bevestigt dat hij de chauffeur de opdracht heeft gegeven de werf op zijn risico op te rijden.

5.8. Waarborgpalletten worden enkel gecrediteerd bij teruggave door de koper binnen een periode van 6 maanden na levering en dit in goede staat. Andere verpakkingen waarvan de waarde afzonderlijk in rekening wordt gebracht, worden enkel gecrediteerd wanneer zij in goede staat worden teruggegeven binnen een periode van 30 dagen na levering.

5.9. Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Wanneer BMB in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden erin zou toestemmen geleverde goederen terug te nemen, dan zal dit enkel gelden voor de betrokken goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling, zonder dat dit enige rechten creëert voor andere bestellingen van de koper en zonder enige afbreuk te doen aan de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden.

5.10. BMB behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren.

5.11. Een aannemer of diens personeel, een ploeg- of projectverantwoordelijke van de koper kan rechtsgeldig een afleverbon tekenen en verbindt de koper. Indien er niemand op de werf aanwezig is op moment van de levering, wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht dat de afleverbon overeenstemt met de werkelijkheid.

5.12. De koper dient verder te beschikken over alle vereiste vergunningen alsook voor de vereiste signalisatie te zorgen bij de levering (niet-limitatief, bijvoorbeeld tot het afzetten van de straat, openbare parkeerplaatsen, het voetpad of en deel ervan). Leveringen in of waarbij door zones of stadsdelen dient te worden gereden dewelke onder een bijzondere plaatselijke regelgeving vallen (niet-limitatief, bijvoorbeeld Lage Emissie Zones “LEZ”, autovrije zones tijdens markten) kunnen onderhevig zijn aan door BMB opgelegde bijkomende voorwaarden voor het uitvoeren ervan.

5.13. Indien goederen opnieuw geleverd dienen te worden omwille van een fout leveringsadres opgegeven door de koper bij de bestelling, dan zullen de leveringskosten opnieuw aangerekend worden aan de koper.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 BMB is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

Artikel 7. Leveringstermijnen

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen / koopovereenkomsten vermelde leveringstermijnen indicatief en zonder daartoe enige garantie te verstrekken. Een vertraging in levering of de uitvoering van de werken kan in geen geval reden geven tot verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding ten voordele van de koper.

7.2. Zelfs in geval een vaste leveringstermijn werd overeengekomen, kan BMB niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de leveringstermijn, indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van BMB. Worden onder meer uitdrukkelijk als overmacht aanzien: vorst, brand, natuurrampen, pandemie, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij levering door een leverancier, staking, lock-out, diefstal, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheden die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zoals op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het geval was, alsmede alle andere oorzaken waardoor de bevoorrading buiten de wil van BMB zou worden gestoord. In geval van overmacht zal de leveringstermijn niet alleen met een evenredige duur worden verlengd, maar tevens met een redelijke termijn, rekening houdende met de verbintenissen die BMB tegenover derden is aangegaan.

Artikel 8. Aanvaarding en klachten

8.1. Eventuele klachten betreffende zichtbare gebreken of eventuele niet-conformiteit, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken, moeten per gemotiveerd en aangetekend schrijven geschieden binnen de acht kalenderdagen na leveringsdatum en dit aan het adres van BMB. Bij gebreke hieraan worden alle zichtbare gebreken geacht aanvaard te zijn door de koper.

8.2. Eventuele klachten omtrent de geleverde hoeveelheden dienen op de dag van de levering te geschieden. Bij gebreke hieraan is de koper gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief of afleverbon.

De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of met de vervoerder.

8.3. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om zijn betaling van de geleverde goederen op te schorten.

8.4. De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals in de staat waarin ze zich bevonden op het ogenblik van het lossen totdat BMB de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken. Gedurende het onderzoek van de klacht door BMB, zal de koper de goederen aldus op zulke wijze opslaan of bewaren, dat verdere beschadiging of vernieling wordt verhinderd.

8.5. De afmetingen en afwijkingen inzake kleur, maatvoering en textuur van de goederen mogen een normale afwijking van ongeveer 3% vertonen, hetzij in vergelijking met de monsters, hetzij van de ene levering tot de andere. Deze afwijking gangbaar voor het desbetreffend goed dient door de koper aanvaard te worden. De opgegeven gewichten worden echter louter indicatief verstrekt.

8.6. In geval BMB de gegrondheid van een ingediende klacht erkent, zal zij enkel genoodzaakt zijn de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke vergoeding.

8.7. Behalve in geval van verborgen gebrek, geldt de verwerking of incorporatie van de materialen altijd als een aanvaarding ervan.

8.8. Wanneer de behoorlijke kwaliteit van de materialen betwist wordt, beperkt de verantwoordelijkheid van BMB zich uitsluitend tot de waarde van de ondeugdelijke producten en tot de tussenkomst van de fabrikant/leverancier.

8.9. Gebeurlijke werking van materialen van een volgens de regels der kunst uitgevoerd werk, kan geenszins aanleiding geven tot een schadevergoeding in hoofde van BMB, noch tot het dragen van enige herstelkost.

Artikel 9. Betalingen

9.1. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur of bij gebreke hieraan binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum.

9.2. Bij gebreke aan volledige betaling op de vervaldag van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de voorziene vervaldag. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire schadeloosstelling verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 €. 9.3. De niet-betaling heeft tevens tot gevolg dat alle overige openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden en dat alle door BMB verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen.

9.4. BMB heeft, in geval van niet-betaling, het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomst(en) ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

9.5. Klachten inzake de facturatie moeten aan BMB per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur worden gemeld. Bij gebreke hieraan wordt de factuur gedacht te zijn aanvaard.

9.6. BMB behoudt zich het recht om ten allen tijde zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. BMB is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang zulke zekerheden niet gegeven werden. In dit laatste geval zal BMB het recht hebben om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) met de koper te ontbinden.

Artikel 10. Ontbinding

10.1 In geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de koper is de koper van rechtswege een vergoeding verschuldigd van al de kosten en uitgaven gedaan door BMB, vermeerderd met een vergoeding voor gederfde winst. De vergoeding voor gederfde winst wordt forfaitair begroot op 20% van de oorspronkelijke contractprijs, tenzij BMB er voor opteert om de werkelijke gederfde winst te bewijzen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien BMB door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten, voor de duur van de overmachtssituatie, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.2 Overmacht, zoals in art. 11.1 bedoeld, bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van BMB, zoals onder meer staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagname, defect aan machines, gebrek aan grondstoffen, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door leveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen, etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. De geleverde goederen blijven, zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie de eigendom van BMB en dit tot volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten dan wel tot vervullingen van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst. Het is de koper verboden om de geleverde goederen door de verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de koopprijs volledig is betaald.

12.2. Ingeval van een uitvoerend en/of bewarend beslag bij de koper, faillissement, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, gerechtelijke reorganisatie of andere gelijkaardige maatregelen, is de koper ertoe gehouden de derden onmiddellijk in kennis te stellen van het eigendomsvoorbehoud in hoofde van BMB. De koper verbindt zich er tevens toe BMB binnen 24 uur per email hiervan in kennis te stellen.

12.3. BMB behoudt zich steeds het recht voor om in voorkomend geval haar eigendomsvoorbehoud te registreren in het Nationaal Pandregister dat wordt bewaard door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën.

Artikel 13. Nietigheid

13.1. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de overeenkomst.

13.2. De nietige voorwaarden / bepalingen dienen bovendien als dusdanig te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de nietige bepaling.

Artikel 14. Geschillen

14.1. Voor alle betwistingen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomsten, alsmede onderhavige algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van BMB om te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper.

14.2. Het Belgische recht is steeds van toepassing.

Artikel 15. Privacy

15.1. BMB beschermt en respecteert de privacy van haar kopers. Alle persoonlijke gegevens die door de kopers worden verstrekt worden enkel binnen de werking van BMB gebruikt. BMB verwerkt de gegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. De koper heeft het recht zijn/ haar persoonlijke gegevens te zien en te wijzigen.